آیین نامه عضویت

Blog From Author

آیین نامه عضویت

آيين‌نامه عضويت اعضاي باشگاه صاحب نظران انرژی

بسمه تعالي

آئين نامه عضويت

در

باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان

 

مقدمه:

آيين‌نامه عضويت اعضاي باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان، که منبعد در اين آيين نامه باشگاه ناميده مي‌شود، به استناد مواد 5 و 18 و 19 اساسنامه باشگاه با عنوان «آئين‌نامه عضويت در باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان» تهيه و تدوين و تصويب شده است

ماده 1- تعريف عضويت

عضويت عبارتست از پذيرفته شدن شخص (حقيقي يا حقوقي) به عنوان عنصري از خانواده بزرگ باشگاه براي فعاليت در حوزه عمل باشگاه براساس مجموعه مقررات آن (اساسنامه، اين آئين نامه و ساير مقررات باشگاه). اشخاص حقوقي و حقيقي متخصص يا فعال يا علاقمند به حوزه انرژي و حوزه‌هاي مرتبط با آن در بخش‌هاي آب و محيط زيست مي‌توانند با تكميل و ارائه فرم درخواست كتبي تقاضا نمايند كه به عضويت باشگاه در آيند. اين درخواست در هيات مديره بررسي شده و با قبول عضويت توسط هيات مزبور و صدور كارت تحقق خواهد يافت.

ماده 2- انواع عضويت

باشگاه داراي سه نوع عضويت است : اصلي يا پيوسته، وابسته، و افتخاري.

يك- اعضاي اصلي (يا پيوسته) : اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه از تجارب، توانمندي‌ها، و شايستگي‌هاي حرفه‌اي و تخصصي در زمينه فعاليت باشگاه برخوردار مي‌باشند و برحسب تشخيص هيات مديره براساس آئين‌نامه عضويت پذيرفته مي‌شوند. اعضاي اصلي يا پيوسته حق برخورداري از تمام خدمات باشگاه را داشته، و مجاز به شرکت در مجامع عمومي انجمن با برخورداري از حق رأي و حق انتخاب شدن به عنوان هيات مديره و بازرسين مي‌باشند.

دو- اعضاي وابسته : اشخاص حقيقي هستند كه به دلايلي هنوز به عنوان عضو اصلي پذيرفته نشده‌اند، و به عنوان عضو وابسته از حقوق مربوطه براساس اين آئين‌نامه برخوردارند.

دانشجوياني که در رشته‌هاي مرتبط با فعاليت باشگاه به تحصيل اشتغال دارند، و افرادي که فاقد مدرک تحصيلي ليسانس هستند يا کمتر از سه سال تجربه دارند مي‌توانند به عضويت وابسته باشگاه درآيند. اينگونه افراد پس از تکميل و احراز شرايط مندرج در ماده 3 اين آئين نامه و در صورت تمايل مي‌توانند به عضويت اصلي باشگاه تبديل وضعيت پيدا کنند.  

تبصره 1 : اعضاي وابسته دارای حق راي بوده، ولی فاقد و حق کانديدا شدن براي هيات مديره، بازرس، و دبيرکل مي‌باشند.

سه- اعضاي افتخاري : اشخاص حقيقي برجسته ايراني يا خارجي، كه مقام علمي يا اجرائي آنان در زمينه‌هاي فعاليت باشگاه حائز اهميت است يا در پيشبرد اهداف باشگاه كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي معمول داشته‌اند، بنابه پيشنهاد مشترك رئيس هيات مديره و دبيركل با تصويب هيات امناء به‌طور افتخاري به عضويت باشگاه درمي‌آيند، و بدون پرداخت حق عضويت مي‌توانند در همه مجامع عمومي و نشست‌ها و همايش‌هائي كه توسط باشگاه برگزار مي‌شود، شركت و اظهار نظر نمايند.

مدت زمان عضويت افتخاري ياد شده در جلسه هيات مديره تصميم گيري مي‌شود.

تبصره 2 : اعضاي افتخاري فاقد حق راي در مجامع عمومي بوده و نمي‌توانند به عنوان عضو هيات مديره يا بازرس يا دبيرکل انتخاب شوند.

تبصره 3 : هر يك از اعضاي اصلي باشگاه مي‌توانند با ذكر دلايل فرد يا افرادي را به عنوان عضو افتخاري پيشنهاد نمايند، اما اعطاي عضويت افتخاري به هر فرد موكول به تائيد هيات مديره و پيشنهاد مشترك رئيس هيات مديره و دبيركل با ذكر دلايل به هيات امناء و تصويب آن توسط اين هيات است.

ماده 3- شرايط عضويت اعضاي اصلي (پيوسته)

شرايط عضويت اصلي براي اشخاص حقيقي يا حقوقي به شرح زير است :

يك- اشخاص حقيقي :

1- داشتن حداقل مدرک ليسانس و سه سال سابقه کار در حوزه انرژي و حوزه‌هاي مرتبط با آن در بخش‌هاي آب و محيط زيست.

2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران در مورد اشخاص مقيم ايران و التزام به رعايت كليه قوانين كشور.

3- داراي حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي.

4- نداشتن محكوميت‌هائي كه امكان عضويت را سلب مي‌كند.

5- پذيرفتن مفاد اساسنامه و ساير مقررات و مستندات مصوب اركان باشگاه.

6- پرداخت حق عضويت ساليانه.

7- ارسال تصوير شناسامه، كارت ملي و آخرين مدرك تحصيلي

8- تكميل و امضاي فرم درخواست عضويت

دو- اشخاص حقوقي :

1- تصوير اساسنامه و آگهي رسمي تأسيس و آگهي رسمي آخرين تغييرات اساسنامه و مديران و ارائه آگهي تغييرات بعدي آن به باشگاه (در مورد انجمن‌ها، تصوير اساسنامه و شماره تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط).

2- فعاليت در حوزه انرژي و حوزه‌هاي مرتبط با آن در بخش‌هاي آب و محيط زيست.

3- تصوير شناسنامه و كارت ملي و آخرين مدرك تحصيلي مدير عامل شركت/ دبير يا دبيركل انجمن، و نماينده‌اي كه معرفي خواهند كرد.

4- نماينده معرفي شده شخص حقوقي به عنوان عضو بايد حائز شرايط مندرج در بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 شرايط عضويت اشخاص حقيقي باشد.  

5- پذيرفتن مفاد اساسنامه و ساير مقررات و مستندات مصوب اركان باشگاه.

6- پرداخت حق عضويت ساليانه.

7- تكميل و امضاي فرم درخواست عضويت توسط مديرعامل شركت يا دبير/ دبيركل انجمن و ممهور به مهر.

تبصره 4 : عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي در باشگاه، قائم به فرد بوده و قابل انتقال به ديگري      نمي باشد. در مورد اعضاي حقوقي، با معرفي رسمي شخص حقوقي يك نفر به عنوان نماينده مجاز معرفي شده و فرد مزبور عضو نماينده شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

تبصره 5 : كارت عضويت اشخاص حقيقي به نام خود فرد صادر مي شود، اما برای عضویت اشخاص حقوقي حداکثر سه کارت صادر و عنوان شخص حقوقی مزبور و نماینده معرفی شده از جانب او (هر شخص حقوقی حداکثر سه نماینده خواهد داشت) بر روي كارت عضويت درج مي‌شود. هم چنین برای هر شخص حقوقی یک لوح عضویت نیز صادر خواهد شد.

تبصره 6 : در صورتی که شرکت یا انجمنی مایل به عضویت تعداد بیشتری از سهمیه سه نفره اشخاص حقوقی باشد، با افراد مازاد بر سه نفر معرفی شده از طرف آنها مانند اعضای حقیقی برخورد خواهد شد.

تبصره7 : اشخاص حقوقی مخیرند که اعضای معرفی شده را تغییر دهند. اما در هر صورت موظفند که محکومیت یا سلب شرایط افراد معرفی شده خود را بموقع به باشگاه اطلاع دهند.

تبصره 8 : مدارک لازم جهت عضويت اشخاص ايراني (اشخاص حقيقي يا حقوقي) مقيم خارج از كشور عبارت از تصوير پاسپورت، پروانه اقامت، پروانه كار و گذرنامه يا مجوز ثبت نمايندگي يا شركت مي‌باشد.

ماده 4- فرم درخواست عضويت

كليه متقاضيان عضويت، تجديد يا تمديد عضويت در باشگاه موظف به تكميل و امضاي فرم درخواست زير مي باشند (شركت‌ها و انجمن‌ها بايد علاوه بر امضاء اين درخواست را ممهور به مهر خود نمايند) :

بسمه تعالي

فرم درخواست عضويت در باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان

(اشخاص حقیقی)

اينجانب ................................... نام پدر .................. داراي كد ملي .................................. دارای مدرک تحصیلی .......................... رشته ...............................................  و حدود ................... سال تجربه، شاغل در حوزه ...................................................... در سازمان/ شرکت .............................................................

متقاضي عضويت خود در باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان مي‌باشم، و بدينوسيله

اعلام مي نمايم :

1- شايستگي اخلاقي و اجتماعي و مالي و قانوني لازم براي عضويت در باشگاه و بهره‌گيري از خدمات آن و همکاري با باشگاه را دارا هستم.

2- تاكنون هيچ‌ گونه محکوميت كيفري موثر نداشته و ندارم.

و متعهد مي گردم:

1- در اشتغال به فعاليت‌هاي خود همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و در معاملات و رفتار سازماني همواره صداقت و امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاري را مراعات نموده و به ايفاي پيمان ها و قراردادها و رعايت قوانين و مقررات و ضوابط پايبند بمانم.

2- مساعي خود را براي تقويت جايگاه باشگاه و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن بکار خواهم ببرم.

3- از كارت عضويت و امتيازاتي كه بموجب مقررات باشگاه تعلق مي‌گيرد صرفاً بنفع خود استفاده نمايم و از واگذاري آنها به افراد غيرعضو (در موارد نهي شده) به هر نحو خودداري كنم.

4- در صورت محکوميت كيفري و يا سلب هر يك از شرايط عضويت به باشگاه اطلاع دهم.

5- در صورت تخلف از تعهدات اين درخواست، باشگاه حق تصميم گيري در مورد تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن اينجانب از خدمات خود را خواهد داشت و پيامدهاي آن را مي‌پذيرم.

همچنين افراد زير را به عنوان معرف اعلام مي‌دارم/ معرفي‌نامه افراد زير ضميمه است :

يك- ...................................................................

دو- .......................................................................

امضاء

 

بسمه تعالي

فرم درخواست عضويت در باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان

(شرکت/ موسسه)

اين شركت/ موسسه ......................................... نوع .......................  به شناسه ملي ................. به مديريت عاملي اينجانب ...................... نام پدر ........ داراي كد ملي .................................  

متقاضي عضويت افراد زیر :

1- ................................................ نام پدر .................. داراي كد ملي .................................. با مدرک تحصیلی .......................... رشته ...............................................  و حدود ................... سال تجربه، شاغل در حوزه/ بخش ......................................................

2- ................................................ نام پدر .................. داراي كد ملي .................................. با مدرک تحصیلی .......................... رشته ...............................................  و حدود ................... سال تجربه، شاغل در حوزه/ بخش ......................................................

3- ................................................ نام پدر .................. داراي كد ملي .................................. با مدرک تحصیلی .......................... رشته ...............................................  و حدود ................... سال تجربه، شاغل در حوزه/ بخش ......................................................

به نمايندگي اين شركت/ موسسه در باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان مي‌باشد، و بدينوسيله

اعلام مي نمايد :

1- افراد معرفی شده فوق دارای شايستگي اخلاقي و اجتماعي و مالي و قانوني لازم براي عضويت در باشگاه و بهره‌گيري از خدمات آن و همکاري با باشگاه را دارا می باشند.

2- افراد معرفی شده و این شرکت/ موسسه تاكنون هيچ‌ گونه محکوميت كيفري موثر نداشته و ندارد.  

و متعهد مي گردد :

1- در اشتغال به فعاليت‌هاي شركت/ موسسه همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و در معاملات و رفتار سازماني همواره صداقت و امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاري را مراعات نموده و به ايفاي پيمان ها و قراردادها و رعايت قوانين و مقررات و ضوابط پايبند بمانیم.

2- مساعي خود را براي تقويت جايگاه باشگاه و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن بکار خواهیم برد.

3- از كارت عضويت و امتيازاتي كه بموجب مقررات باشگاه تعلق مي‌گيرد صرفاً بنفع خود استفاده نمائيم و از واگذاري آنها به افراد غيرعضو (در موارد نهي شده) به هر نحو خودداري كنیم.

4- در صورت بركناري از نمايندگي شركت/ موسسه به باشگاه اطلاع دهیم.

5- در صورت محکوميت كيفري و يا سلب هر يك از شرايط عضويت به باشگاه اطلاع دهیم.

6- در صورت تخلف از تعهدات اين درخواست، باشگاه حق تصميم گيري در مورد تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن اينجانبان از خدمات خود را خواهد داشت و پيامدهاي آن را مي‌پذيریم.

همچنين افراد زير را به عنوان معرف اعلام مي‌داریم/ معرفي‌نامه افراد زير ضميمه است :

يك- ...................................................................

دو- .......................................................................

امضا و مهر

 

بسمه تعالي

فرم درخواست عضويت در باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان

(باشگاه/ انجمن)

اين انجمن ........................................... با شماره ثبت .......................... به دبيري/ دبيركلي اينجانب ......................................... نام پدر ................................. داراي كد ملي ..................................

متقاضي عضويت افراد زیر :

1- ................................................ نام پدر .................. داراي كد ملي .................................. با مدرک تحصیلی .......................... رشته ...............................................  و حدود ................... سال تجربه، شاغل در حوزه/ بخش ......................................................

2- ................................................ نام پدر .................. داراي كد ملي .................................. با مدرک تحصیلی .......................... رشته ...............................................  و حدود ................... سال تجربه، شاغل در حوزه/ بخش ......................................................

3- ................................................ نام پدر .................. داراي كد ملي .................................. با مدرک تحصیلی .......................... رشته ...............................................  و حدود ................... سال تجربه، شاغل در حوزه/ بخش ...................................................... 

به نمايندگي اين باشگاه/ انجمن در باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان مي‌باشد، و بدينوسيله

اعلام مي نمايد :

1- افراد معرفی شده فوق دارای شايستگي اخلاقي و اجتماعي و مالي و قانوني لازم براي عضويت در باشگاه و بهره‌گيري از خدمات آن و همکاري با باشگاه را دارا می باشند.

2- افراد معرفی شده و این باشگاه/ انجمن تاكنون هيچ‌ گونه محکوميت كيفري موثر نداشته و ندارد.  

و متعهد مي گردد :

1- در اشتغال به فعاليت‌هاي باشگاه/ انجمن همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و در معاملات و رفتار سازماني همواره صداقت و امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاري را مراعات نموده و به ايفاي پيمان ها و قراردادها و رعايت قوانين و مقررات و ضوابط پايبند بمانیم.

2- مساعي خود را براي تقويت جايگاه باشگاه و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن بکار خواهیم برد.

3- از كارت عضويت و امتيازاتي كه بموجب مقررات باشگاه تعلق مي‌گيرد صرفاً بنفع خود استفاده نمائيم و از واگذاري آنها به افراد غيرعضو (در موارد نهي شده) به هر نحو خودداري كنیم.

4- در صورت بركناري از نمايندگي باشگاه/ انجمن به باشگاه اطلاع دهیم.

5- در صورت محکوميت كيفري و يا سلب هر يك از شرايط عضويت به باشگاه اطلاع دهیم.

6- در صورت تخلف از تعهدات اين درخواست، باشگاه حق تصميم گيري در مورد تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن اينجانبان از خدمات خود را خواهد داشت و پيامدهاي آن را مي‌پذيریم.

همچنين افراد زير را به عنوان معرف اعلام مي‌داریم/ معرفي‌نامه افراد زير ضميمه است :

يك- ...................................................................

دو- .......................................................................

امضا و مهر

 

ماده 5- حق عضويت

1- مبلغ حق عضويت سالانه اعضاي اصلي (اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی) و وابسته (افراد، و دانشجویان مقطع لیسانس) باشگاه با پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي تعيين خواهد شد.

2- پرداخت حق عضويت براساس سال مالي باشگاه صورت خواهد گرفت.

3- اعضاي باشگاه موظفند كه حق عضويت ساليانه خود را حداکثر در طول ماه اول هر سال به حساب باشگاه واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه ارائه نمايند.

4- در صورت تاخير عضو در پرداخت حق عضويت، دبيرخانه موظف به ابلاغ کتبي با دادن يک فرجه يك ماهه به عضو ياد شده مي‌باشد.

5- دبيرخانه در صورت عدم دريافت حق عضويت پس از مهلت يك ماهه، حق دارد تا خدمات جاري باشگاه به عضو مورد نظر را قطع نموده و موضوع را در جلسه هيات مديره مطرح نمايد.

6- در صورتيکه عضو ياد شده حق عضويت خود را در طول شش ماه پرداخت ننمايد و با باشگاه تسويه نكند، عضويت رسمي وي در باشگاه معلق مي‌گردد، و پايدار شدن مجدد آن موکول به تصميم هيات مديره مي‌باشد.

7- درخواست تمديد عضويت پس از اتمام مدت اعتبار، منوط به پرداخت حق عضويت و ساير مطالبات باشگاه براي دوره عدم تمديد مي‌باشد.

تبصره 9 : اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضويت معاف مي‌باشند.

تبصره 10 : در آغاز دوره فعاليت باشگاه و قبل از تشكيل اولين مجمع عمومي، مبلغ حق عضويت توسط هيات امناء تعيين خواهد شد.

ماده 6- نحوه پذيرش عضو

1- متقاضيان عضويت در باشگاه لازم است فرم درخواست عضويت را تکميل نموده و موافقت خود را با اساسنامه و ساير مقررات باشگاه اعلام کنند. فرم درخواست در مورد اشخاص حقوقي بايد ممهور به مهر رسمي شخص حقوقي باشد. 

2- متقاضي عضويت بايد دو نفر را به عنوان معرف خود اعلام نمايد. اين معرفي و توصيه به عضويت يا به‌صورت كتبي توسط متقاضي از معرفان دريافت و ضميمه مي‌شود، يا با اعلام متقاضي توسط دبيرخانه از معرفان استفسار مي‌گردد.

3- احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيات مديره باشگاه است.

تبصره 11 : تائيد معرفان براي تصميم‌گيري اعضاي هيات مديره لازم است.

تبصره 12 : اعلام اعضاي هيات امناء یا اعضای هیات مديره، بازرس و یا دبيركل باشگاه به عنوان معرف مانعي ندارد.

ماده 7- اقدام دبيرخانه

1- دبيرخانه پس از دريافت مدارک و اطمينان از تکميل مدارک مشروحه در مفاد مواد 3 و 4 موظف است که درخواست عضويت متقاضيان را در اولين جلسه هيات مديره مطرح نمايد.

2- در صورتي كه متقاضي فقط به معرفي معرفان پرداخته باشد، دبيرخانه موظف است كه نسبت به دريافت تائيديه از معرفان درباره متقاضي اقدام نمايد. در اين صورت، درخواست عضويت شخص در اولين جلسه هيات مديره بعد از دريافت تائيديه طرح خواهد شد. 

3- هيات مديره پس از استماع گزارش دبيركل باشگاه به همراه بررسي مدارك درخواست عضويت، نسبت به تاييد احراز عضويت شخص يا رد آن تصميم گيري نموده، و مراتب در صورت جلسات هيات مديره درج خواهد شد.

4- دبيرخانه موظف است كه حداکثر در طول يک هفته پس از اتمام جلسه هيات مديره و تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد عضويت شخص، مراتب را به متقاضي اعلام دارد.

ماده 8- تعهدات عضو

1- عضو باشگاه متعهد مي‌شود که در طول زمان عضويت در باشگاه، ضمن شرکت فعالانه در مجامع عمومي و نشست‌ها و وبينارها و غيره، منافع باشگاه و مجموع اعضاء را مد نظر قرار دهد و در راستاي اهداف تعيين شده آن فعاليت مؤثر داشته باشد.

2- کليه اعضا باشگاه موظف به پرداخت حق عضويت سالانه مي باشند.

ماده 9- تداوم، خروج، تعليق و لغو عضويت

1- تداوم عضويت اعضاء در باشگاه، پس از پذيرش عضويت آنان، منوط به پرداخت به‌موقع حق عضويت و رعايت مقررات و شئونات باشگاه مي‌باشد. در غير اين صورت هيات مديره بنا به پيشنهاد دبيركل نسبت به لغو عضويت اقدام خواهد نمود.

2- اعضاي باشگاه در هر زمان كه مايل باشند مي‌توانند با يک فرجه يك ماهه از عضويت در باشگاه كتبا استعفا دهند. پذيرش استعفا و قطع رابطه عضو مزبور با باشگاه منوط به تسويه حساب با باشگاه و اعاده کارت عضويت خواهد بود.

3- هيات مديره باشگاه مي‌تواند عضويت هر عضوي (اعم از حقيقي و حقوقي) را که در جهت خلاف منافع و مصالح باشگاه يا برخلاف تعهدات مندرج در فرم درخواست عضويت اقدام نموده باشد، و يا با اقدامات يا رفتار خود شئونات و اعتبار باشگاه را خدشه دار نمايد، با اخطار کتبي و در صورت عدم اصلاح موارد لغو نمايد، و در صورتي که تخلفات عضو به تشخيص هيات مديره خفيف يا ناشي از اشتباه باشد عضويت وي را براي مدتي تعليق نمايد.

4- عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در باشگاه با وقوع شرايط زير بسته به مورد به حالت تعليق در مي‌آيد و يا لغو مي‌گردد :

الف- تصميمات قطعي مراجع قضايي مبني بر محكوميت‌هائي كه موجب سلب حقوق اجتماعي و از جمله تعليق يا لغو عضويت در انجمن‌ها و تشكل‌ها مي‌شود.

ب- از دست دادن هريک از شرايط مندرج در ماده 3 آيين نامه، با تشخيص هيات مديره باشگاه. 

پ- نقض تعهدات مندرج در فرم درخواست عضويت به تشخيص هيات مديره.

ت- خروج اختياري عضو از باشگاه.

ث- فوت.

ماده 10- تعداد ماده و تبصره اين آئين نامه

اين آيين نامه در 10 ماده و 12 تبصره، به همراه فرم درخواست عضويت مندرج در ذيل ماده 4 در تاريخ 11/11/97 به تصويب هيأت امناء رسيد.

 

نظرات

ثبت نظر

کانال آپارات

ایمیل

[email protected]

آدرس

آدرس دفتر باشگاه: تهران، خيابان کارگرشمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو مهندسی نفت

تلفن تماس

تلگرام: 09923182397