سند برنامه راهبردي باشگاه

Blog From Author

سند برنامه راهبردي باشگاه

سند برنامه راهبردي باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان

سند برنامه راهبردي باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان


مقدمه :
ما در شرايط زماني هستيم که انجمنها يا نهادهاي مبتني بر عضويت داوطلبانه در
کشورهاي پيشرفته به نسل سوم رسيدند، و در حال عبور به نسل چهارم هستند.
نسل اول، سعي داشتند و دارند که صداي رساي اعضاء باشند، و بهعبارت بهتر دولت
محور بودند.
نسل دوم، توانمند سازي، و ... اعضاء را هدف قرار دادند، و به عبارت ديگر عضو محور
شدند.
نسل سوم، هدف خود را مسئوليت اجتماعي، شبکه سازي، ... تعريف کردند، و رويكردي
جامعه محور دارند.
باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان الزاما مسئوليت اجتماعي و شبکه سازي تركيبي
)تركيبي از همه ذينفعان باشگاه اعم از اعضاء، بخش دولتي و خصوصي، و مردم و جامعه
را مورد توجه قرار ميدهد تا از طريق آن نيل به دو هدف اصلي خود )توسعه سرمايه
اجتماعي، و توسعه سرمايه دانشي( را وجه همت قرار داده و در مسير دستيابي به اين دو
هدف، هدف هاي ديگر را نيز مد نظر داشته باشد. اما اين امر به معناي فراموشي
توانمندسازي اعضاء و يا ايفاي نقش رساي صداي اعضاء نيست، بلكه اين دو مقوله را نيز
در چارچوب مسئوليتهاي اجتماعي و شبكه سازي تركيبي دنبال ميكند.
بنابراين ضرورت نهادي باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان توسعه و راهبري شبكه
متخصصين و علاقمندان حوزه انرژي است، و در اين راستا قصد دارد كه هم زمين بازي و
هم قاعده بازي را به نحوي تعريف و تبيين نمايد که :
يک- همه علاقمندان و صاحب نظران با علاقه بيايند و در اين عرصه بازيگر باشند
)داوطلبانه و آزاد بودن عضويت در حد ممكن(.
دو- باشگاه را ميدان )محل( مناسب تعاملات و مبادلات خود بيابند )فراهم كردن بستر و
ابزارهاي تعاملاتي مناسب(.
سه- تعاملات موجب توسعه سرمايه اجتماعي )مجموعه اعتماد، هنجارها، و شبکهها که
باعث ارتباط، مشارکت، و همکاري اجتماعي ميگردد( شود.
چهار- مبادلات بر بستر سرمايه اجتماعي موجب توسعه سرمايه دانشي )دانش نظري، دانش
فني، فناوري، و توانمندي کاربرد آنها( در حوزه انرژي شود.
پنج- بودن در باشگاه )عضويت( را مفيد احساس كنند )مفيد فايده بودن براي همه ذينفعان(.
شش- فاقد دافعه بوده يا حداقل ممكنه بازدارندگي را داشته باشد )پرهيز از سياست زدگي و
جناحي يا سياسي شدن(.
هفت- به توسعه همه جانبه )فردي، گروهي، سازماني، ملي، موضوعي، دانشي،
تكنولوژيكي، ...( در حوزه انرژي كمك كند )داشتن برنامه براي باشگاه در حوزه انرژي در
سطح وسيع و با ديد سيستمي و كلنگر به منظور بازيگري اعضاء در چارچوب ملي و
فراملي(.
1 - بيانيه چشمانداز باشگاه :
خانه گفتگو، پايگاه علمي، و مركز توسعه همفكري و همكاريها در حوزه انرژي با هدف
توسعه كشور و مقابله با كاستيها.
2 - بيانيه ماموريت :
يك- ديده باني وضعيت، آگاهيها، دانش و فناوري حوزه انرژي و حوزههاي مرتبط با آن
در بخش آب و محيط زيست، و پردازش اطلاعات مربوطه.
دو- ايفاي نقش انتقال و توسعه دهنده دانش و فناوريهاي انرژي، و حوزههاي مرتبط با آن
در كشور.
سه- جاري سازي گفتگو و مشاركت و همكاري در حوزه انرژي
چهار- ايفاي نقش در فرايند تصميم سازي براي نظام سياستگذاري كشور، مسولين، بخش
خصوصي، مردم، و جامعه.
3 - بيانيه ارزشها :
1 - باشگاه كانون معنوي علاقمندان به حوزه انرژي است، كه افراد با فعاليت داوطلبانه در
آن به توسعه سرمايههاي اجتماعي و سرمايههاي دانشي اين حوزه ميپردازند.
2 - باشگاه به عنوان بستر توسعه سرمايههاي اجتماعي و دانشي حوزه انرژي پذيريا هر نوع
كمك معنوي، فكري، دانشي، غيرمالي، و مالي است. اما هيچ كمكي حق خاصي را براي
كمك كننده ايجاد نميكند.
3 - آزادي ورود و خروج اعضاء براساس آداب و مكانيزمهاي برشمرده در مقررات باشگاه
ارزش اساس تلقي ميشود.
-4 تعاملات اعضاي باشگاه براساس تكثر و تنوع آرا، تحمل آراي مخالف، تحليل، استدلال،
و اقناع است.
5 - هويت مستقل و استقلال فكري و تخصصي باشگاه و جريان ورود و خروج اعضاء و
سرمايههاي اجتماعي و دانشي و نيز فعاليت در باشگاه مستقل از وابستگيهاي سياسي است.
6 - مصالح و منافع بلندمدت كشور، حفظ و استفاده عاقلانه منابع انرژي، توجه به منافع
نسلهاي آتي، رعايت اصول توسعه پايدار، و توجه به مسئوليت اجتماعي ارزشةاي
محوري باشگاه را تشكيل ميدهند.
4 - اهداف :
1 - توسعه سرمايه اجتماعي كشور در زمينه انرژي، و حوزههاي مرتبط با آن در بخش آب
و محيط زيست.
2 - توسعه سرمايه دانشي كشور در زمينه انرژي، و حوزههاي مرتبط با آن در بخش آب و
محيط زيست.
3 - كمك به سياستگذاريهاي مورد نياز و تدوين و اجراي برنامهها در زمينه انرژي، و
حوزههاي مرتبط با آن در بخش آب و محيط زيست.
4 - كمك به مديريت توسعه پايدار انرژي در كشور.
5 - كمك به مديريت مصرف انرژي در فعاليتهاي اقتصادي و كسبوكارهاي مرتبط با
انرژي در كشور.
6 - كمك به توانمندسازي و توسعه ظرفيت اعضاء در زمينه اهداف و فعاليتهاي باشگاه.
7 - اعتلاي نقش و جايگاه باشگاه و توسعه مرجعيت آن در حوزه فعاليتهاي مربوطه.
5 - سياستها :
1 - داوطلبانه و آزاد بودن عضويت تا حد ممكن.
2 - پرهيز از سياست زدگي و اقدامات جناحي و حزبي.
3 - تسهيل ارتباطات، همانديشي، مشاركت، و همكاري.
4 - كمك به بازيگري اعضاء در حوزه انرژي در سطح ملي و فراملي.
5 - رعايت اصول توسعه پايدار، ديد سيستمي و كل نگر در برنامههاي باشگاه.
-6 توجه به فناوريهاي روز و بهويژه ICT در فعاليتهاي باشگاه.
7 - توجه به مسئوليت اجتماعي باشگاه.
8 - رعايت انضباط مالي و شفافيت در عملکرد باشگاه.
6 - رويكرد :
1 - حيطه پوششي گسترده اعضاء از بخش دولتي، مجلس، دانشگاه، بخش خصوصي، و
كارشناسان آزاد.
2 - توجه به ابعاد توسعه پايدار )اقتصادي- مالي، اجتماعي- فرهنگي، سياسي- مديريتي،
تكنولوژيكي- اطلاعاتي، و زيست محيطي- جغرافيائي( در بخش انرژي.
3 - توجه توامان به دو رويكرد ملي و كلان، و رويكرد خرد و شركتي.
4 - رعايت ديد كلان، ديد سيستمي و جامع نگري حتي در تصميمات كوچك.
5 - استفاده حداكثري از دانش و تجربه همگان.
6 - تعامل با نهادها و سازمانهاي مسئول و مرتبط در حوزه انرژي.
7 - توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي و حقوقي و مديريتي در نظامهاي مصرف انرژي.
8 - تكميل مباحث هم انديشي تك بعدي با نشستها و ملاحظات تخصصي چندبعدي
9 - توسعه تفكر سبز و مسئوليت اجتماعي در همه زمينههاي مرتبط با انرژي.
7 - ذينفعان كليدي :
مهمترين ذينفعان باشگاه را ميتوان به شرح زير برشمرد :
1 - نظام قانونگذاري كشور.
2 - قوه مجريه )بهويژه وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنايع، معادن و تجارت،
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست كشور، سازمان
برنامه و بودجه، سازمان استاندارد ايران، و ...(.
3 - نهادهاي عمومي )مثل شهرداريها(.
4 - نظامهاي مدني )مثل انجمنهاي مرتبط با انرژي و محيط زيست، نظام مهندسي، و ...(.
5 - نظامهاي آموزشي و تحقيقاتي )مثل دانشگاهها، و موسسات تحقيقاتي(.
-6 شركتهاي بخش خصوصي.
7 - متخصصين و كارشناسان داخلي.
8 - جامعه و مردم.
9 - متخصصين و كارشناسان ايراني مقيم خارج كشور

نظرات

ثبت نظر

کانال آپارات

ایمیل

[email protected]

آدرس

آدرس دفتر باشگاه: تهران، خيابان کارگرشمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو مهندسی نفت

تلفن تماس

تلگرام: 09923182397