اساسنامه باشگاه

Blog From Author

اساسنامه باشگاه

اساسنامه + فرصت ها و حمایت ها باشگاه

دانلود متن اساسنامه 

 

متن اساسنامه


فصل اول-کلیات
ماده 1-نام :
نام موسسه باشگاه صاحبنظران انرژي ایرانیان میباشد که از این پس در این اساسنامه،باشگاه نامیده میشود و در تمام متن اساسنامه هرکجا نامی از باشگاه برده میشود،منظور
باشگاه صاحبنظران انرژي ایرانیان است .
ماده 2-ماهیت و زمینه فعالیت :
-1 برگزاري نشست ها و کنفرانس هاي علمی در زمینه انرژي(حامل هاي انرژي،مصارف،تجهیزات،و... )
-2 برگزاري نمایشگاه هاي خدمات فنی و مهندسی و تجهیزاتی در حوزه انرژي
-3 اطلاع رسانی و ارائه خدمات فرهنگ سازي در زمینه مصرف کمتر انرژي
-4 ارائه خدمات مشاوره راجع به گاز رسانی و یا برق رسانی
-5 ارائه خدمات مشاوره و تهیه طرح هاي امور عمرانی در حوزه انرژي
-6 فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه هاي تامین و توزیع و مصرف انرژي و امثال آن
-7 کمک به اجراي فعالیت هاي طراحی و مهندسی پروژه هاي مرتبط با انرژي
-8 ارائه مشاوره در زمینه کیفیت و ویژگی هاي ادوات و تجهیزات مورد استفاده در بخش انرژي
-9 ارائه مشاوره هاي شغلی و تخصصی به متخصصین انرژي(نفت،گاز،پتروشیمی،برق،... )
-10 حمایت از توسعه فناوري هاي جدید در توسعه بخش انرژي در کشور
کلیه موارد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذیصلاحدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذیربط
ماده 3-تابعیت و مرکز باشگاه :
تابعیت باشگاه ایرانی است .
مرکز اصلی باشگاه در شهر تهران است و انتقال آن به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب هیات امنا میباشد.نشانی باشگاه عبارت است از استان تهران - شهرستان
تهران - بخش مرکزي - شهر تهران-دانشگاه تهران-خیابان انقلاب اسلامی-خیابان شانزده آذر-پلاك 11 -طبقه اول- کدپستی: 1417613131 و تغییر نشانی مرکز اصلی
باشگاهدر تهران بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.هیئت مدیره میتواند در داخل و با تصویب هیئت امناء در خارج کشور،شعبه یا نمایندگی دایر یا تعطیل نماید .
ماده 4-مدت :
باشگاه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود تشکیل میگردد .
ماده 5-اعضاي باشگاه :
اعضاي باشگاه آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که متخصص یا فعال یا علاقمند به حوزه انرژي و حوزه هاي مرتبط با آن در بخش آب و محیط زیست می
باشند،و بر اساس آئین نامه و دستور العمل هاي باشگاه به عضویت آن در می آیند .
فصل دوم-اهداف و وظایف باشگاه
ماده 6-اهداف باشگاه :
اهداف باشگاه عبارتند از :
-1 توسعه سرمایه اجتماعی کشور در زمینه انرژي و حوزه هاي مرتبط با آن در بخش آب و محیط زیست .
-2 توسعه سرمایه دانشی کشور در زمینه انرژي و حوزه هاي مرتبط با آن در بخش آب و محیط زیست .

-3 کمک به سیاستگذاري هاي مورد نیاز و تدوین و اجراي برنامه ها در زمینه انرژي، و حوزه هاي مرتبط با آن در بخش آب و محیط زیست .-4 کمک به مدیریت توسعه پایدار انرژي در کشور .
-5 کمک به مدیریت مصرف انرژي در فعالیت هاي اقتصادي و کسب و کار هاي مرتبط با انرژي در کشور .
-6 کمک به توانمندسازي و توسعه ظرفیت اعضا در زمینه اهداف و فعالیت هاي باشگاه
-7 اعتلاي نقش و جایگاه باشگاه وتوسعه مرجعیت آن در حوزه فعالیت هاي مربوطه
ماده 7-وظایف و اختیارات باشگاه :
وظایف و اختیارات باشگاه با توجه به اهداف فوق عبارت است از :
-1 ایجاد شبکه اي از صاحب نظران و فعالان و ذیمدخلان حوزه انرژي به منظور تشریک مساعی،مبادله و تعاطی افکار در جهت ساماندهی مباحث مربوط به انرژي و حوزه هاي
مرتبط با آن در بخش آب و محیط زیست با هدف توسعه هرچه بیشتر کشور .
-2 توسعه سرمایه اجتماعی در بین متخصصین،مسئولین،شرکت ها و سازمان هاي بخش خضوضی و دولتی دست اندرکار انرژي و حوزه هاي مرتبط با آن در بخش آب و محیط
زیست .
-3 اهتمام در جهت انجام هماهنگی بیشتر بین بخش هاي مختلف مسئول انرژي در کشور .
-4 همکاري با سیاستگذاران و مقامات مسئول مرتبط با انرژي در کشور،و پیوند دهی بین مسئولین دولت،نمایندگان مجلس،متخصصین بخش خصوصی و کارشناسان آزاد با
یکدیگر
-5 ایجاد پیوند بین دانشجویان و استادان و کارشناسان ایرانی مقیم و مشغول به کار در خارج کشور با سازمان ها و شرکت ها و موسسات و متخصصین داخل کشور در زمینه
فعالیت باشگاه .
-6 تلاش در جهت مشارکت نهاد ها و موسسات دولتی با بخش خصوصی، و بخش خصوصی با بخش خصوصی در زمینه هاي فعالیت باشگاه .
-7 معرفی ظرفیت هاي علمی و اندیشه اي باشگاه و انتقال موثر فکر و دانش و تجارب اعضاء به دستگاه هاي اجرائی و سطوح بالاي دولتی، بخش خصوصی ، و آحاد جامعه .
-8 تلاش در جهت توسعه فرهنگ مناسب و آگاهی هاي عمومی در زمینه هاي مرتبط با فعالیت هاي باشگاه، به ویژه فرهنگ مصرف انرژي در کشور .
-9 ارائه مشاوره به دانشگاه ها در زمینه تعریف طرح درس هاي لازم و موضوعات پایان نامه هاي ارشد و دکتري .
-10 بررسی و تحلیل کارشناسی پروژه هاي کاربردي و عملی انجام شده در سطوح مختلف انرژي ، و حوزه هاي مرتبط با آن در بخش آب و محیط زیست در دنیا و تلاش در
جهت انتقال و پیاده سازي نتایج مثبت آنها در ایران با استفاده از توان علمی و تخصصی باشگاه .
11 .کمک به حل مسائل کشور در زمینه انرژي با تعریف پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی به ویژه پروژه هاي چند بعدي و مالتی دیسیپلینري .
-12 انجام نظر خواهی ها و تحقیق در زمینه مشکلات اصلی مدیریت انرژي در کشور، و راهکار هاي حل و فصل آنها وبهبود امور .
-13 تعریف پروژه مشترك با متخصصین ایرانی خارج از کشور و تلاش در جهت کمک به انتقال و بومی سازي تکنولوژي هاي جدید مربوطه در کشور .
-14 تعامل با مراکز علمی و پژوهشی و حرفه اي ملی و بین المللی فعال در حوزه فعالیت هاي باشگاه .
-15 حمایت از، و کمک به پایان نامه هاي دانشجویان مقاطع ارشد و دکتري در زمینه فعالیت باشگاه .
-16 ارائه مشاوره هاي تخصصی به مجلس، مرکز پژوهش ها ، وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی در مبحث انرژي و زمینه هاي مرتبط با آن .
-17 ارائه پیشنهاد و نظرات تخصصی به نهاد هاي تصمیم سازي و تصمیم گیري و سیاستگزاري (مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و دستگاه هاي دولتی) در زمینه
مشکلات کشور در زمینه انرژي .
-18 انتقال مشکلات و دیدگاه هاي بخش خصوصی و دانشگاهیان و صاحب نظران به نهادها و مجامع سیاستگذاري و دستگاه هاي اجرائی .
-19 بررسی و تحلیل لوایح و طرح ها و قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت باشگاه و ارائه نقطه نظرات تخصصی، و همکاري با دستگاه هاي دولتی، مجامع سیاستگذاري ،
نهادهاي عمومی و بانک ها در تدوین قوانین و مقررات و آیئن نامه ها،و.. .
-20 استفاده از نظرات متخصصین ایرانی خارج از کشور در زمینه قوانین و سیاست هاي حاکم بر بخش انرژي و حوزه هاي مرتبط با آن به منظور کمک به توسعه کشور .
-21 توسعه حیطه پاسخگوئی نهادها ، سازمان هاي بخش دولتی و خصوصی مسئول و دست اندر کار انرژي و افراد متخصص و حرفه اي .
-22 تلاش در جهت شناخت و ارائه راهکارهاي رفع موانع مدیریت توسعه پایدار انرژي در کشور .
-23 شناخت و کمک به توسعه فضاي مناسب در حیطه کسب و کارهاي مرتبط با انرژي در بخش خصوصی کشور .
-24 توسعه اخلاق حرفه اي و صیانت از حرفه اي بودن، و کمک به توسعه زمینه هاي رقابت سالم و رشد بخش خصوصی .
-25 تلاش در جهت رفع موانع کار فعالیت هاي بخش خصوصی داخلی و خارجی به منظور مدیریت مصرف انرژي در کشور .
-26 ارائه مشاوره به صنایع در جهت مدیریت مصرف انرژي(جلوگیري از اتلاف، کاهش مصرف ، بهینه و عقلائی کردن مصرف) و کاربرد تکنولوژي هاي جدید .
-27 دریافت مجوز براي صدور گواهینامه هاي بین المللی براي صنایع ، کارخانجات،و... .
-28 استفاده از امکانات و آزمایشگاه هاي خارج از کشور در جهت رفع نیاز هاي داخلی به کمک اعضاي ایرانی خارج از کشور .

-29 کمک به توسعه موسسات دانش بنیان در حوزه انرژي و حوزه هاي مرتبط با آن .
-30 کمک به توسعه تکنولوژي در کشور و تولید تجهیزات جدید در زمینه هاي مرتبط با انرژي .
-31 شناسائی نیازهاي آموزشی کشور، برگزاري دوره هاي آموزشی، و کمک به اجراي دوره هاي آموزشی به منظور توانمندسازي ، ظرفیت سازي ، و ارتقاي مهارت نیروي
انسانی کشور .
-32 ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ایفاي نقش ارتباطی بین آنها .
-33 برقراري ارتباط با بانک ها، و موسسات مالی و سرمایه گذاري بمنظور تسهیل فرایند اعطاي تسهیلات بانکی به شرکت هاي بخش خصوصی فعال در زمینه انرژي ، و
کمک به تامین مالی پروژه هاي خاص وضرور کشور در حوزه فعالیت باشگاه .
-34 ارائه مشاوره به موسسات بیمه اي در جهت گسترش فعالیت آنها در زمینه انرژي .
-35 همکاري با محققین و کارشناسان و موسسات و سازمان هاي داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت هاي باشگاه
-36 معرفی و ارائه فهرست متخصصین عضو باشگاه برحسب زمینه هاي تخصصی مورد نیاز به متقاضیان اعم از سرمایه گذاران ، بانک ها و موسسات مالی ، و مراجع دولتی و
غیر دولتی .
-37 توسعه آگاهی هاي حرفه اي اعضاء از طریق نشست هاي حرفه اي ، جلسات هم اندیشی موضوعی و مسئله اي ، و برگزاري سمینار ها و همایش هاي تخصصی ملی و
بین المللی در زمینه انرژي ، و مشارکت در سمینار هاي مرتبط .
-38 ایجاد هم گرائی و هم افزائی در بین اعضاء و کمک به اعضاء در ایجاد اتحاد هاي استراتژیک و نظام هاي همکاري با یکدیگر .
-39 نمایندگی اعضاء در مذاکرات ، نشست ها ، و اتخاذ تصمیمات مقتضی و توافقات لازم .
-40 حضور فعال در نظام هاي تصمیم گیري کشور و ارائه مشورت به جامعه، دولت و بخش هاي عمومی و خصوصی و بانک ها وموسسات مالی و بیمه اي در زمینه انرژي و
دیگر زمینه هاي مرتبط با فعالیت باشگاه ، و تقویت نقش باشگاه در نقد و بررسی سیاست هاي، و برنامه هاي توسعه .
-41 تدوین راهنماها و دستورالعمل ها و کمک به تدوین و توسعه استانداردها و رویه هاي حرفه اي لازم در زمینه فعالیت باشگاه ، و تقویت نقش باشگاه در نقد و بررسی
سیاست ها ، و برنامه هاي توسعه .
-42 ترجمه و انتشار کتاب هاي جدید در زمینه انرژي ، تهیه و انتشار مجلات ، خبرنامه ها، آمار و گزارشی هاي تخصصی مرتبط با انرژي .
-43 تدوین گزارش هاي سالانه در مورد و ضعیت کشور و جهان در رابطه انرژي .
-44 ایجاد ، توسعه و راهبري بانک اطلاعات جامع انرژي(کتاب و مقالات، متخصصین ، مراکز آزمون و آزمایشگاه ها، آمار و اطلاعات و.... .
-45 ایجاد، توسعه و راهبري نظام اطلاع رسانی و توسعه آگاهی هاي ذینفعان در زمینه انرژي و حوزه هاي مرتبط .
-46 توسعه نظام هاي مدیریت و راهبري باشگاه ، و تهیه ، تدوین، ارائه ، و بازنگري آئین نامه ها، دستورالعمل ها، مقررات و ضوابط مورد نیاز براي اداره امور و توسعه فعالیت
هاي باشگاه .
-47 تهیه و تصویب ساختارها و مکانیزم هاي مناسب بمنظور گسترش و تقویت باشگاه ، تشکیل و توسعه کارگروهی و کمیته هاي تخصصی و نظام هاي تعاملی و ارتباطی و
اطلاع رسانی در باشگاه با استفاده از همکاري اعضاء
-48 دریافت حق عضویت ، و کمک هاي بلاعوض براساس آئین نامه مربوط، و یا منابع دیگر .
-49 تعامل و همکاري با ذینفعان کلیدي در جهت اجراي اساسنامه باشگاه و استفاده از کمک و همراهی آنها در راستاي اهداف آن، و جلب حمایت سازمان ها و کارشناسان آزاد
از فعالیت هاي باشگاه .
-50 انجام سایر مواردي که بنا به تشخیص و تصویب ارکان باشگاه در راستاي اهداف باشگاه می باشد .
فصل سوم_ ارکان باشگاه:
ماده 8_ شرح ارکان باشگاه :
باشگاه داراي ارکان زیر میباشد :
الف)هیات امناء
ب)مجمع عمومی
پ)هیات مدیره
ت)دبیر کل
ث)بازرس
ماده 9- هیات امناء :
هیات امناء بالاترین رکن باشگاه بوده و متشکل از 13 نفر میباشد. هیات امناء در نخستین جلسه خود به انتخاب رئیس، نایب رئیس، و دبیر هیات امناء از بین اعضاي هیات امناء
اقدام خواهد کرد. همه اعضاي هیات امناء داراي حق راي مساوي در هیات امناء می باشند، و رئیس هیات امناء مسئولیت اداره جلسات هیات امناء و دعوت به جلسه را برعهده
خواهد داشت، و در غیاب او این مسئولیت برعهده نایب رئیس خواهد بود.دبیر هیات امناء موظف به تهیه دستور جلسات و نیز برنامه ها و گزارش هائی است که باید به تصویب
هیات امناء برسد.در صورت استعفاء ، فوت ، یا ناتوانی عضوي از انجام و ظایف ، هیات امناء موظف است که حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تعیین جانشین اقدام نماید .
ماده 10 -وظایف و جلسات هیات امناء :

تصمیم گیري در موارد زیر انحصارا با هیات امناء میباشد :
-1 تعیین سیاست ها و راهبرد هاي اصلی باشگاه و پیگیري اجراي آنهاو
-2 نظارت عالی بر جریان فعالیت هاي باشگاه به منظور حفظ شئونات کلی آن از طریق هیات مدیره .
-3 افزایش یا کاهش سرمایه .
-4 هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه .
-5 انحلال یا ادغام باشگاه .
-6 تصویب ساختار تشکیلاتی باشگاه .
-7 نصب و عزل اعضاي هیات مدیره یا بازرس و اظهار نظر درباره آن .
-8 تصویب برنامه و بودجه سالانه باشگاه .
-9 استماع و بررسی گزارش هاي دوره اي و موردي هیات مدیره یا بازرس درباره فعالیت هاي سالی مالی مربوطه بمنظور تصویب صورت هاي مالی باشگاه .
-10 استماع گزارش هیات مدیره و بازرس درباره فعالیت هاي سال مالی مربوطه بمنظور تصویب صورت هاي مالی باشگاه .
-11 اتخاذ تصمیم در مورد نحوه استفاده از سود ویژه حاصل از فعالیت باشگاه .
-12 تعیین ذخیره استهلاك دارائی هاي باشگاه در چارچوب مفاد اساسنامه .
جلسات هیات امناء با دعوت رئیس هیات امناء و با حضور دو سوم رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با راي اکثریت حاضران معتبر خواهد بود.در مورد تناوب و فاصله زمانی
جلسات ، خود هیات امناء تصمیم خواهد گرفت .
تبصره-تا زمان تشکیل مجمع عمومی و تعیین و نصب هیات مدیره ، بازرس ، و دبیر کل (به ترتیب مقرر در این اساسنامه)، هیات امناء ، وظایف و اختیارات مجمع عمومی ،
هیات مدیره ، بازرس ، و دبیرکل را برعهده خواهد داشت .
ماده 11 -مجمع عمومی
باشگاه داراي مجمع عمومی است که داراي وظایف مربوط به مجمع عمومی عادي است، و وظایف مجمع عمومی فوق العاده برعهده هیات امناء می باشد.در مجمع عمومی
باشگاه از همه اعضاء اعم از اعضاي پیوسته ، وابسته، و افتخاري دعوت بعمل خواهد آمد. اما نصاب رسمیت براساس حضور اعضاي پیوسته خواهد بود .
مجمع عمومی حداقل سالی یکبار تشکیل میشود، و در صورت ضرورت میتواند بطور فوق العاده نیز برگزار گردد .
ماده 12 -وظایف و اختیارات مجمع عمومی
وظایف و اختیارات مجمع عمومی باشگاه عبارت از :
-1 پیشنهاد دوبرار افراد مورد نیاز براي عضویت در هیات مدیره به هیات امناء از طریق سازوکار راي گیري کتبی .
-3 پیشنهاد دو برابر افراد مورد نیاز براي نصب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به هیات امناء از طریق سازوکار راي گیري کتبی .
-4 اظهار نظر در خصوص برنامه ها، و بودجه سالانه که توسط هیات مدیره پیشنهاد می شود .
-5 استماع گزارش هاي دوره اي هیات مدیره در خصوص پیشرفت برنامه هاي باشگاه و ارائه نظر مشورتی در مورد آنها .
-6 اظهار نظر در مورد گزارش عملکرد ، و گزارش بازرس و صورت هاي مالی باشگاه
-7 تصویب حق عضویت سالانه که از سوي هیات مدیره پیشنهاد میشود .
-8 ارائه هر گونه پیشنهاد و نظر مشورتی براي بهبود جریان امور باشگاه .
-9 تعیین روزنامه کثیرالانتشار که اگهی هاي باشگاه در آن درج میگردد .
دعوت از اعضاء براي شرکت در مجمع عمومی توسط رئیس هیات مدیره و به صورت کتبی و یا با استفاده از نشانی اینترنتی اعضاء حداقل ده روز پیش از تاریخ برگزاري جلسه
صورت خواهد گرفت.جلسات مجمع عمومی با حضور چهل ( 40 ) درصد اعضاي پیوسته رسمیت می یابد، و تصمیمات آن با راي اکثریت حاضرین معتبر خواهد بود ، مگر در مورد
انتخاب و معرفی اعضاي هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی حاصله ملاك خواهد بود. در صورتی که در مرحله نخست تعداد حاضران به این حد نصاب نرسد ، دعوت براي
جلسه بعدي مجمع عمومی حداقل 10 ده روز بعد از انجام خواهد شد ، و این جلسه با هر تعداد اعضاي پیوسته رسمیت خواهد یافت .
جلسه مجمع عمومی عادي داراي هیات رئیسه اي مرکب از یک رئیس ، دو ناظر ، و یک منشی خواهد بود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات امناء و در غیاب او با نایب
رئیس هیات امناء خواهد بود . هم چنین دو نفر از اعضاي حاضر در جلسه به عنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند .
ماده 13 -هیات مدیره :
به منظور تدوین و اجراي برنامه ها براساس و ظایف باشگاه و تحقق اهداف آن ، هیات مدیره باشگاه که متشکل از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می باشند ، از بین اعضاي
پیشنهادي مجمع عمومی توسط هیات امناء براي مدت 3 سال انتخاب میگردند .
هیات مدیره در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس هیات مدیره، و نایب رئیس هیئت مدیره اقدام خواهد کرد .
جلسات هیات مدیره با دعوت رئیس هیات مدیره و با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با راي اکثریت حاضران معتبر خواهد بود .
تبصره-انتخاب هرکدام از اعضاء هیات امناء به عنوان عضو هیات مدیره یا دبیر کل بلامانع است .

ماده 14 -وظایف و اختیارات هیات مدیره
اهم وظایف و اختیارات عبارتست از :
-1 بررسی و تصویب مقدماتی تشکیلات ، آئین نامه هاي مالی، معاملاتی ، امور اجرائی و تخصصی باشگاه ، و ارائه آن به هیات امناء جهت تصویب .
-2 بررسی و تصویب مقدماتی گزارش سالانه باشگاه که توسط دبیرکل ارائه میشود جهت تقدیم به ارکان ذیربط باشگاه .
-3 تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه و نیز سیاست هاي کلی باشگاه جهت ارائه به ارکان ذیربط باشگاه .
-4 اتخاذ تصمیم در مورد حساب هاي بانکی و چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز باشگاه .
-5 تعیین امضاهاي مجاز و تعهدآور باشگاه به استثناي مواردي که در این اساسنامه پیش بینی شده است .
-6 بررسی و پیشنهاد حق عضویت سالانه اعضاي پیوسته و وابسته باشگاه .
-7 تصویب مقدماتی صورت هاي مالی باشگاه که توسط دبیر کل تنظیم و ارائه میگردد که به همراه گزارش سالانه عملکرد هیات مدیره و بازرس و دیگر ارکان باشگاه ارائه می
شود .
-8 تصویب مقدماتی برنامه و بودجه سالانه باشگاه که توسط دبیرکل پیشنهاد میگردد جهت ارائه به ارکان ذیربط باشگاه .
-9 بررسی و تصویب ایجاد واحد هاي تابعه یا وابسته و یا مشارکت در سایر واحد ها در زمینه هاي فعالیت باشگاه و ایجاد و تاسیس شعب و نمایندگی ها در داخل و یا خارج از
کشور، و مشارکت در انجام فعالیت هاي مشترك با دیگر سازمان ها و نهادها بر اساس این اساسنامه و آئین نامه هاي مرتبط .
-10 بررسی سرمایه گذاري در طرح هاي خاص یا هر گونه مشارکت سرمایه اي براساس این اساسنامه و آئین نامه هاي مربوط .
-11 تصویب آئین نامه هاي مربوط به استخدام ، حقوق ، مزایا، و پاداش کارکنان
-12 ارتباط و تعامل با وزارتخانه ها، مراجع سیاستگذاري، انجمن ها و جامعه مدنی، بخش خصوصی ، و متخصصین و کارشناسان آزار بطور مستقیم یا از طریق دبیرکل و
همکاران او در جهت پیشبرد اهداف و برنامه هاي باشگاه .
-13 اتخاذ تصمیم در مورد انتشار مجلات تخصصی و محصولات فرهنگی باشگاه پس از اخذ مجوز مربوطه از دستگاه هاي ذیربط و نظارت بر آن ها .
-14 نصب و عزل دبیرکل باشگاه .
-15 اجراي مصوبات و تصمیمات هیات امناء و مجمع عمومی بر اساس مفاد این اساسنامه .
-16 انجام سایر اموري که در پیشبرد اهداف باشگاه ضروري بوده و با مفاد این اساسنامه مغایرت نداشته باشد .
تبصره- انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان دبیر کل باشگاه به منظور ایفاي این دو نقش توسط یک فرد مستلزم موافقت و تصویب هیات امناء خواهد بود .
ماده 15 -بازرس :
باشگاه یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل دارد که توسط هیات امناء به ترتیب مقرر در این اساسنامه براي مدت یکسال انتخال میشوند،و انتخاب مجدد انها بلامانع
است .
در صورت فوت یا استعفا و یا عزل بازرس اصلی ، بازرس علی البدل وظایف وي را بعهده میگیرد .
ماده 16 -وظایف و مسئولیت هاي بازرس :
وظایف و مسئولیت هاي بازرس به شرح زیر است :
-1 رسیدگی به صورت هاي مالی و دیگر گزارش ها ، و تهیه گزارش کتبی و اظهار نظر صریح و کامل در مورد صحبت و سقم مندرجات گزارش هاي هیات مدیره و دبیرکل و
صورت هاي مالی و ارائه آن حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ دریافت صورت هاي مالی و گزارش ها به هیات امناء و مجمع عمومی حسب مورد .
-2 تهیه و ارائه گزارش هاي ارزیابی سالانه از مجموعه عملیات باشگاه حاوي نحوه عملکرد با ارائه پیشنهاد اصلاحی .
-3 ارائه گزارش هاي موردي و ادواري سه/شش ماهه به دبیرکل و هیات مدیره .
تبصره 1-بازرس می تواند هرگونه رسیدگی و یا بازرسی را در حدود مقررات انجام داده و به تمامی دفاتر و پرونده ها و قرار دادها مراجعه یا آنها را مطالبه و مورد رسیدگی قرار
دهد . اما حق مداخله در امور باشگاه را ندارد .
تبصره 2-بازرس می تواند با تصویب هیات امناء در انجام وظایف خود از موسسات مستقل حسابرسی یا هیات هایی از حسابرسان استفاده و قرارداد لازم را منعقد نماید و دبیرکل
باشگاه موظف به پرداخت حق الزحمه هاي مربوط می باشد .
ماده 17 -دبیرکل
دبیرکل باشگاه بالا ترین مقام اجرائی ، اداري و مالی باشگاه است که توسط هیات مدیره از بین اعضاي هیات مدیره یا خارج از آن انتخاب می شود و طبق مفاد این اساسنامه و
مقررات و ضوابط مربوطه و مصوبات هیات مدیره و در چارچوب وظایف و اختیارات زیر فعالیت می نماید :
-1 تهیه و تدوین آئین نامه ها و گزارش ها و پیشنهاداتی که تصویب یا تائید آن بر عهده هیات مدیره می باشد .
-2 تهیه و تدوین و اصلاح ساختار سازمانی باشگاه و شعب یا نمایندگی و واحد هاي فعالیتی باشگاه و پیشنهاد آن به هیات مدیره .
-3 عزل و نصب کارکنان باشگاه ، و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش ، اعطاي ماموریت و مرخصی به کارکنان و سایر امور اداري و استخدام براساس آئین نامه هاي مربوط .
-4 افتتاح حساب به نام باشگاه در نزد بانک هاي داخلی و خارجی و دستور دریافت و پرداخت از این حساب ها براساس آئین نامه و مصوبات مربوطه .

-5 رسیدگی به امور واحد هاي تحت پوشش باشگاه و نظارت و ارزشیابی عملکرد آنها و اتخاذ تصمیمات لازم در چارچوب مقررات و رویه هاي مصوب .
-6 انجام هرگونه معاملات و از جمله اجاره، واگذاري مورد اجاره و غیره براساس آئین نامه و مصوبات مربوطه .
-7 امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور براساس آئین نامه و مصوبات مربوطه .
-8 انجام کلیه امور و اقدامات و تشریفات مربوط به ثبت باشگاه و تغییرات ناشی از مصوبات ارکان باشگاه، و اطلاع رسانی ها و اعلان هائی که نیاز به ثبت یا اطلاع رسانی دارد .
-9 حفظ و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مرتبط با فعالیت هاي باشگاه .
-10 نمایندگی باشگاه در کلیه مراجع ذیربط و انجام فعالیت هاي باشگاه که بر طبق اساسنامه یا سایر مصوبات برعهده دبیرکل بوده ویا از طرف سایر ارکان باشگاه به وي
تقویض یا ارجاع میشود
-11 انجام سایر امور مرتبط با اهداف و وظایف و فعالیت هاي باشگاه که بر طبق اساسنامه یاسایر مصوبات برعهده دبیرکل بوده ویا از طرف سایر ارکان باشگاه به وي تفویض یا
ارجاع می شود .
تبصره-مدت تصدي دبیرکل باشگاه سه سال می باشد و انتخاب مجدد وي بلا مانع است
فصل چهارم – امور عضویت
ماده 18 -اعضاء:
عضوء شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با تعریف ماده 5 این اساسنامه است که با پذیرش اساسنامه و مقررات باشگاه و براساس آئین نامه مصوب هیات امناء و با تصویب هیات
مدیره به عضویت باشگاه پذیرفته می شود .
پذیرش اعضاء به عنوان عضو پیوسته یا وابسه منوط به درخواست کتبی آنان می باشد .
تبصره 1-اعضاي باشگاه در هر زمان که مایل باشند می توانند از عضویت در باشگاه کتبا استعفا دهند . پذیرش استعفا و قطع رابطه عضو مزبور با باشگاه منوط به تسویه حساب
با باشگاه خواهد بود .
تبصره 2- تداوم عضویت اعضاء در باشگاه ، پس از پذیرش عضویت آنان ، منوط به پرداخت به موقع حق عضویت و رعایت مقررات و شئونات باشگاه می باشد. در غیر اینصورت
هیات مدیره بنا به پیشنهاد دبیر کل نسبت به لغو عضویت اقدام خواهد نمود .
ماده 19 - انواع عضویت :
باشگاه داراي سه نوع عضویت است: پیوسته، وابسته و افتخاري .
اعضاي پیوسته یا اصلی:اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از تجارب ، توامندي ها ، و شایستگی هاي حرفه اي و تخصص در زمینه فعالییت باشگاه برخوردار می باشند و
برحسب تشخیص هیات مدیره براساس آئین نامه مربوطه پذیرفته می شوند. اعضاي پیوسته حق برخورداري از تمام خدمات باشگاه را دارا می باشند .
اعضاي وابسته:اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که هنوز به عنوان عضو پیوسته پذیرفته نشده اند، و به عنوان عضو وابسته از حقوق مربوطه براساس آئین نامه عضویت
برخوردارند .
اعضاي افتخاري:اشخاصی هستند که به لحاظ عملکرد درخشان و شاخص در یکی از زمینه هاي فعالیت باشگاه بنابه پیشنهاد مشترك رئیس هیات مدیره و دبیرکل با تصویب
هیات امناء به طور افتخاري به عضویت باشگاه در می آیند، و بدون پرداخت حق عضویت می توانند در همه مجامع عمومی و نشست هاي عمومی و همایش هائی که توسط
باشگاه برگزار می شود ، شرکت و اظهار نظر نمایند .
فصل پنجم-سرمایه،نظام مالی و بودجه :
ماده 20 -سرمایه باشگاه :
سرمایه باشگاه مبلغ شصت و پنج میلیون ریال است که تماما توسط هیات امناء به صورت هبه غیر قابل برگشت پرداخت گردیده است .
تبصره-هیات امنا در صورت ضرورت می تواند در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیري نماید.در این صورت اصل غیر قابل برگشت بودن سرمایه به هبه کنندگان خدشه
ناپذیر خواهد بود .
ماده 21 _سال مالی :
سال مالی باشگاه، سال خورشیدي است که از اول فروردین ماه هرسال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثناي سال اول تاسیس که آغاز آن از زمان
شروع به کار باشگاه می باشد.حساب هاي باشگاه در پایان هر سال مالی بسته شده و براساس آن صورت هاي مالی مربوطه تهیه می گردد .
ماده 22 - منابع مالی :
منابع مالی باشگاه عبارتست از :
-1 سرمایه باشگاه که در صورت نیاز براساس این اساسنامه می توان نسبت به افزایش آن اقدام کرد .
-2 حق عضویت دریافتی از اعضاء .
-3 درآمد هاي ناشی از انعقاد قرارداد و ارائه خدمات به افراد و سازمان ها .
-4 درآمد هاي ناشی از خدمات علمی، انتشار کتب و نشریات ، برگزاري سمینارها و کنفرانس ها ، و برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشی .
-5 دریافت هرگونه کمک هاي مالی و غیرمالی، هبه و هدایاي اعضاء و دیگر افراد و سازمان ها بر اساس آئین نامه مربوطه .
-6 درآمد حاصل از سرمایه گذاري باشگاه در زمینه هاي مختلف .

تبصره 1-دریافت کمک هاي مالی و غیر مالی براساس آئین نامه مصوبه هیات امناء خواهد بود. حفظ استقلال فکري و تخصصی باشگاه از افرادي حمایت کننده و نیز شئون
باشگاه به عنوان یک اصل اساسی و هویت مستقل باشگاه باید همواره لحاظ کرد .
تبصره 2-سرمایه گذاري باشگاه به صورت موردي براساس طرح پیشنهادي هیات مدیره با تصویب هیات امناء صورت خواهد پذیرفت .
تبصره 3-تعیین و تغییر مبلغ حق عضویت بنابه پیشنهاد هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی خواهد بود .
ماده 23 -نگهداري وجوه و صاحبان امضاي مجاز :
کلیه وجوه دریافتی باشگاه در حساب یا حساب هاي بانکی مخصوصی به نام باشگاه نزد بانک هاي کشود نگهداري می شود. باشگاه در صودت ضرورت می تواند براساس آئین
نامه و مصوبات مربوطه نسبت به افتتاح حساب در بانک هاي خارجی اقدام نماید .
کلیه حساب هاي بانکی با سه امضاء دبیرکل، رئیس هیئت مدیره ، و یکی از اعضاي هیات مدیره با تعیین هیات مدیره افتتاح شده و عملیات بانکی با دو امضاء از سه امضاي
مزبور( که یکی از آنها دبیرکل است) و مهر باشگاه معتبر خواهد بود. سایر اسناد و اوراق تعهد آور مالی و اوراق تجاري باشگاه با امضاء دبیرکل ، و رئیس هیئت مدیره و ممهور
به مهر باشگاه معتبر می باشد .
تبصره-در صورتی که لازم باشد که حساب خاصی براي هیات امناء افتتاح شود، برابر آئین نامه مصوب هیات امناء نسبت به آن اقدام خواهد شد .
ماده 24 -هزینه هاي باشگاه :
هزینه هاي باشگاه در قالب بودجه اي است که همراه با مجوز هاي مربوطه سالانه به تائید مجمع عمومی عادي و تصویب هیات امناء رسید .
ماده 25 -دفاتر و صورت هاي مالی :
دفاتر حسابداري باشگاه طبق اصول حسابداري تنظیم و همانند سایر مدارك و مستندات مالی و غیر مالی در محل باشگاه نگهداري شده و در هر موقع که بازرس بخواهد در
دسترس او قرار خواهد گرفت .
صورت هاي مالی باشگاه مطابق با اصول حسابداري براي سال مالی مربوطه تنظیم و همراه با گزارش هیات مدیره براي اظهار نظر به مجمع عمومی و براي تصویب به هیات
امناء تقدیم می گردد. این صورت ها و گزارش مربوطه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی براي بررسی و تهیه گزارش بازرسی در اختیار بازرس قرار گیرد .
تبصره 1- تصویب صورت هاي مالی در هیات امناء پس از استماع گزارش بازرس صورت خواهد گرفت و به منزله مفاصا حساب مالی هیات مدیره در سال مربوطه تلقی می
گردد .
تبصره 2-سود ویژه باشگاه قابل تقسیم بین اشخاص نبوده و تنها صرف اهداف و فعالیت هاي تعریف شده باشگاه می شود .
فصل ششم-انحلال و ادغام و تصفیه
انحلال یا ادغام باشگاه :
ماده 26 -موضوع انحلال یا ادغام باشگاه در نظام هاي مشابه، توسط هیات امناء بررسی و مورد تصمیم گیري قرار خواهد گرفت .
در صورت اتخاذ تصمیم براي انحلال ، هیت امناء نسبت به انتخاب هیات تصفیه اقدام خواهد نمود .
ماده 27 -هیئت تصفیه :
هیات تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه به کلیه حساب هاي باشگاه رسیدگی نموده و نسبت به وصول مطالبات ، پرداخت بدهی ها ، و تعیین تکلیف دارائی ها و
تعهدات اقدام نماید.در نهایت هیات مزبور تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري نسبت به واگذاري اموال باقیمانده باشگاه به یکی از دانشکده ها و یا انستیتوهاي فعال
در زمینه انرژي(با تصویب هیات تصفیه) اقدام خواهد نمود .
فصل هفتم-سایر مقررات :
ماده 28 - سایر امور :
باشگاه در سایر مواردي که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع قوانین و مقررات جاري کشور خواهد بود
ماده 29 -ترکیب اساسنامه و تاریخ تصویب آن :
1396 به تصویب هیات امناء باشگاه رسید و صحت آن با امضاي هیات امناء در حاشیه تمام صفحات این /9/ این اساسنامه مشتمل بر 29 ماده و 15 تبصره تنظیم و در تاریخ 30
اساسنامه تائید می گردد .

نظرات

ثبت نظر

کانال آپارات

ایمیل

[email protected]

آدرس

آدرس دفتر باشگاه: تهران، خيابان کارگرشمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو مهندسی نفت

تلفن تماس

تلگرام: 09923182397