صنایع لبنی ـ معیار مصرف انرژی در فرآیندهای...


کنسانتره و آبمیوه ـ معیار مصرف انرژی در...


کمپوت و کنسرو ـ معیار مصرف انرژی در...


آئین نامه ی اجرائی جایگزینی محصولات


شدت انرژی در کشورهای عضو آژانس بین المللی...